ANBI

ANBI gegevens                                                                                            
Naam instelling                         Stichting Wereldwinkel Haarlemmermeer                          RSIN                                            801620090                                                      
Vestigingsadres                         Dik Tromplein 10, 2132 TX  Hoofddorp              Telefoonnummer                      023-5640705   
E-mail adres                              wwhaarlemmermeer@gmail.com                                                                                                                                         Doelstelling                                                                                                   
In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. Via wereldwinkels en fair trade kunnen de makers hun verhaal kwijt: hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.                                                                                                                                            
Wat wil de Wereldwinkel                                                                           
Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. 

                                                                                                                                               
Verkoopfilosofie                                                                                              
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus, (h)eerlijke levensmiddelen en interieurproducten uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen.                                                                                                                                                                                            
De organisatie                                                                                              
De meeste wereldwinkels zijn zelfstandige vestigingen, zo ook Wereldwinkel Haarlemmermeer.  Ongeveer 45 vrijwilligers houden onze organisatie draaiend: winkel, verkooppunt De Ark, communicatie en website, inkoop, etaleren, verkoop aan vaste afnemers, deelname aan markten e.d. en bestuur. In 2022 konden we - na corona - weer enkele gezamenlijke activiteiten houden met alle vrijwilligers.

Met de nodige andere winkels zijn we aangesloten bij een landelijke koepel, Wereldwinkels Nederland. De koepel controleert bijvoorbeeld bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. En winkels kunnen voor service en ondersteuning aankloppen bij Wereldwinkels Nederland.                                                                                                                                                                         
Actueel beleidsplan                                                                        
Wereldwinkel Haarlemmermeer bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie.  Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fair trade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en andere kanalen.

Dat laatste zie je steeds meer: fair trade producten zie je in toenemende mate in de reguliere detailhandel.                                                                                                                                                                        Activiteiten                                                                                    
Wereldwinkel Haarlemmermeer vergroot de kansen voor producenten, door fair trade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel, verkooppunt De Ark en deelname aan markten, braderieën, levering van kerstpakketten e.d. aan bedrijven, scholen en kerken. Na de coronajaren 2020 en 2021 kon de winkel in 2022 weer (nagenoeg) het hele jaar open zijn.                                                                                                                                                                
Beheer en besteding van het vermogen                                                            
Het vermogen van Wereldwinkel Haarlemmermeer ligt vast in onze winkel, de inventaris, een ASN-spaarrekening en aandelen Oikocredit Nederland. De financiële positie is solide. In de afgelopen jaren hebben we een aantal projecten kunnen ondersteunen waarvan de doelstelling in het verlengde ligt van die van onze stichting. Ook in 2022 hebben we dat gedaan (zie elders op de site).                                                                                        

Samenstelling/Functies van het bestuur                                                         
Op 31 december 2022 was de samenstelling als volgt:                                          
J. de Bruijn        voorzitter
H. Boschman     secretaris
J.C. de Raat        penningmeester                                                                        
J.C. van Noord   bestuurslid                                                                              
B. Korver           bestuurslid

I. Schreuders    bestuurslid

                                                                                                                                                        Beloningsbeleid                                                                             
Wereldwinkel Haarlemmermeer heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. Als vrijwilligers onkosten maken voor de wereldwinkel ontvangen zij een onkostenvergoeding.

 

 

FINANCIEEL  OVERZICHT  2022