ANBI

Naam instelling: Stichting Wereldwinkel Haarlemmermeer

RSIN: 801620090

Vestigingsadres: Dik Tromplein 10, 2132 TX HOOFDDORP

Telefoonnummer: 023-5640705

E-mail adres:  wwhaarlemmermeer(at)gmail.com

rekeningnr.: NL50INGB0002515009

 

De Organisatie

Wereldwinkels in Nederland zijn vrijwel allemaal zelfstandig, zo ook de winkel in Hoofddorp. Er zijn 2 landelijke koepels, Wereldwinkels Nederland en de de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De koepels ijveren op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel en verlenen diensten aan wereldwinkels.

 

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Vervolgens groeide het aantal wereldwinkels in Nederland gestaag. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een formule die in de winkelbranche gebruikelijk is, zij het dat bijna alle winkels volledig op vrijwilligers draaien. 

 

Actueel beleidsplan

Wereldwinkel Haarlemmermeer bestrijdt armoede door eerlijke handel. We bieden producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Haarlemmermeer is lid van Wereldwinkels Nederland, en bundelt zo zijn kracht met veel andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten. Wereldwinkel Haarlemmermeer is er voorstander van dat er op termijn weer één koepel van wereldwinkels wordt gevormd.

 

Activiteiten

Wereldwinkel Haarlemmermeer vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. We ondernemen daarvoor de volgende activiteiten:

- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;

- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;

- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van één van de landelijke koepels.

 

Financiering

Wereldwinkel Haarlemmermeer verkoopt artikelen die zijn ingekocht bij importeurs met een fairtrade goedkeuring.

 

Beheer van de financiën 

Het vermogen van de Wereldwinkel staat op een spaarrekening bij de ASN-bank en is belegd in aandelen Oikocredit. Met deze belegging kan onze "spaarpot" een rol spelen bij het verstrekken van microkredieten aan kleine ondernemers. 

Een deel van de financiën zit in het winkelpand en de inventaris.

 

Besteding van de financiën

Onderhoud van het gebouw en de inventaris. De vermogenspositie van Wereldwinkel Haarlemmermeer is solide. Het batig saldo wordt geschonken aan goede doelen die gelieerd zijn aan de importeurs die onze producten leveren. Ook ondersteunen we - desgevraagd - andere wereldwinkels via renteloze leningen. In 2018 hebben we bijvoorbeeld Wereldwinkel Zeist ondersteund i.v.m. de kosten van een herinrichting.

 

Samenstelling/Functies van het bestuur

In 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:

 

P. Boerman - voorzitter,

H. Boschman - secretaris,

J.C. de Raat - penningmeester,

J.C. van Noord - bestuurslid,

B. Anker - bestuurslid

 

Het bestuur besteedt aandacht aan het doornemen en op elkaar afstemmen van zaken m.b.t. het draaiende houden van de winkel, het goedkeuren van het financieel jaarverslag en het nemen van besluiten ter ondersteuning van projecten. Het bestuur vergadert 6-8 per jaar.

 

Beloningsbeleid

De Wereldwinkel Haarlemmermeer heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen alleen een onkostenvergoeding voor - door hen - gemaakte kosten voor de winkel.

 

Jaarverslag algemeen

 

We werken met ongeveer 45 vrijwilligers in en rond de Wereldwinkel. De winkelleiding stuurt de dagelijkse praktijk aan, twee inkoopgroepen regelen de inkopen voor de winkel, een etalagegroep etaleert de producten/artikelen om de verkoop te stimuleren, en er is aandacht voor marketing en PR. In 2018 is de website van onze organisatie vernieuwd.

 

Onze wereldwinkel heeft - naast de hoofdvestiging aan het Dik Tromplein - een verkooppunt in Oecumenisch kerkcentrum De Ark in Hoofddorp. Wij leveren ook koffie, thee en andere artikelen aan scholen, kerken en andere organisaties. Daarnaast zijn wij aanwezig met onze producten op incidenteel georganiseerde markten.

 

2018 in 't kort

Activiteiten

Ook in 2018 hebben we deelgenomen aan enkele markten en braderieën en het jaarlijkse Groene Loper Festival.  

 

Vrijwilligers

Met alle vrijwilligers is in januari weer een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Naast een hapje en een drankje was er een geslaagde djembé-workshop.

 

Donaties

Vanuit de reserves van de Stichting konden weer meerdere projecten financieel worden ondersteund. De daadwerkelijke overhandiging van vier cheques van elk € 1500,00 werd gekoppeld aan een feestelijk moment in september (zie elders op de website) en eveneens droegen we - via één van onze leveranciers - voor eenzelfde bedrag bij aan het weer op gang brengen van de economie op het door een aardbeving getroffen Indonesische eiland Lombok.

 

Financiële huishouding Stichting Wereldwinkel Haarlemmermeer 

                 

 
                 
                 
      Balans per 31 december 2018       
                 
Vastgelegde middelen     Eigen vermogen    
                 
Gebouw      €         52.900,00   Kapitaal 1-1-2018    € 185.335,61
Inventaris      €                    -     Resultaat 2018    €   -1.114,93
       €         52.900,00   Steun aan projecten    €   -7.500,00
          Kapitaal 31-12-2018    € 176.720,68
                 
vorderingen lange termijn     schulden korte termijn    
leningen u.g.    €             600,00   crediteuren    €    1.887,17
          overige schulden    €       771,33
vlottende middelen       af te dragen BTW    €       502,00
                 €    3.160,50
voorraad food    €           3.629,00          
voorraad non-food    €         20.081,00          
voorraad cadeaubonnen  €           1.580,00          
te vorderen cadeaubonnen  €               25,00          
debiteuren    €             389,75          
overige vorderingen    €             335,10          
vooruitbetaald:              
verzekeringen    €             882,75          
       €         26.922,60          
                 
geldmiddelen              
                 
Kas      €             533,15          
Bank      €           7.925,43          
Oikocredit      €         50.000,00          
ASN-bank      €         41.000,00          
       €         99.458,58          
                 
totaal:      €       179.881,18          € 179.881,18
                 
                 
                 
                 
                 
                 
        Verlies- en Winstrekening 2018        
Opbrengsten:              
                 
Opbrengst verkopen             € 53.950,48
af: Inkoopwaarde goederen           € 36.263,81
                 
Brutowinst             € 17.686,67
                 
Kosten:                
Huisvestingskosten            €         7.255,85  
Verkoopkosten            €         2.380,67  
Algemene beheerskosten          €         4.034,56  
Alg.beheersk.(cb)            €         3.207,14  
Afschrijving gebouw            €         2.300,00  
Kasverschillen           € -1,07  €   19.177,15
                 
Bedrijfsresultaat              €   -1.490,48
                 
Ontvangen rente Oiko          €            165,00  
Ontvangen rente ASN          €             31,75  
Ontvangen giften            €            178,80  €       375,55
                 
Resultaat 2018              €   -1.114,93
                   
Steun aan projecten              €    7.500,00
                 
Afname eigen vermogen            €    8.614,93